Menu

Свържете се с експерта Свържете се с експерта

Terms & Conditions

АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Ние сме Carsleep OÜ (Carsleep Limited), дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Естония, с регистрационен код 11883706, със седалище на адрес: Poska tn 5, Tallinn 10147 (наричани по-долу „Carsleep“, „ние“, „нас“ и „наш“ ), и ние предоставяме услуга (наричана по-долу „Услуга“), с помощта на която клиентите (наричани по-долу „Клиент“ или „Вие“) имат възможност да управляват паркирането на превозното средство и да използват други допълнителни услуги, а операторите на паркинги (наричани по-долу „Партньор(и)“) могат да предоставят услуги по паркиране.
Услугата Carsleep е достъпна чрез платформата на уебсайта Carsleep https://carsleep.info/, https://carsleep.eu или https://carsleep.ru (наричана по-долу „Платформа“) и е достъпна чрез мобилното приложение за изтегляне от Google Play и AppStore (наричано по-долу „Приложение“).
Чрез Платформата и Приложението можете да управлявате паркирането на превозното средство във всички градове, в които Carsleep е достъпна, както и във всички паркингови площадки и зони, управлявани от Партньори (по-долу „Услуга за паркиране“). В допълнение към Услугата за паркиране можете да поръчате други услуги, свързани с паркирането, чрез Платформата или Приложението (по-долу „Допълнителна услуга“).
С приемането на настоящите Условия за предоставяне на услуги и като използвате Услугата, вие потвърждавате, че внимателно сте прочели и разбрали настоящите Условия за предоставяне на услуги и се съгласявате да спазвате тези Условия за предоставяне на услуги, както и условията и политиката, които са споменати тук. Ако ги приемете, те формират правно обвързващо споразумение („Споразумение“) между вас и нас за използване на Услугата.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Услугата може да се използва само от регистрирани потребители. Потребителят може да стане регистриран потребител, като подаде заявка за регистрация чрез платформата или приложението и приеме настоящите Условия за обслужване. Извършвайки това, вие потвърждавате, че предоставената от вас регистрационна информация е вярна, точна и пълна и вие се съгласявате да използвате Услугата и Платформата/Приложението в съответствие с настоящите Условия за обслужване. За да сключите Споразумението, трябва да сте напълно дееспособни. Ако действате от името на юридическо лице (което се счита за Клиент), това юридическо лице трябва да бъде надлежно регистрирано и да има пълна правоспособност. Като действате от името на юридическо лице, вие декларирате, че имате пълното законово правомощие да обвързвате това юридическо лице с условията на Споразумението. По време на процеса на регистрация от вас се иска да предоставите следната информация: име, имейл адрес или номер на мобилен телефон, регистрационен номер на превозното(ите) средство(а) и платежни данни. Ако създадете акаунт за юридическо лице, от вас ще бъде поискано също да предоставите следната информация за това юридическо лице: Carsleep Limited (Carsleep OÜ). Използването на Услугата може да изисква от вас да активирате функцията „Разрешаване на достъп до местоположението“ на вашия мобилен телефон. Ако действате от името на юридическо лице, което е корпоративен потребител, вие носите пълната отговорност за добавянето на превозни средства, таксата за паркиране на които се събира от този корпоративен потребител. Запазваме си правото да отхвърлим вашата заявка за регистрация или да деактивираме вашия потребителски акаунт по наше усмотрение по всяко време и без каквото и да е задължение за обосноваване на нашето решение. Споразумението е сключено от момента на приемане на настоящите Условия за обслужване.
За да се избегнат някакви съмнения, не можете да използвате Платформата/Приложението, докато не приемете тези Условия за обслужване. Като приемете тези Условия за обслужване, трябва да сте наясно, че е забранено: да използвате Услугата или нейното съдържимо за незаконни цели; да насърчавате други да извършват или участват в незаконни действия; да нарушавате каквито и да било международни или местни разпоредби, правила и закони; да преследвате, обиждате, оскърбявате, причинявате вреда, клеветите, позорите, унижавате, заплашвате или дискриминирате по полов признак, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или инвалидност; да предоставяте невярна или въвеждаща в заблуда информация; да качвате или разпространявате вируси или всякакъв друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по някакъв начин, засягащ функционалността или работата на Услугата, Платформата или Приложението; да извършвате спам, фишинг, краулинг, сканиране, скрапинг, да създавате ботове или се представяте за друг (pretexting); да използвате Услугата за неприлични или неморални цели; да се намесвате или заобикаляте функциите за сигурност на Услугата или всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; да използвате Услугата, ако не можете да сключите правно обвързващ договор (например, ако сте непълнолетен, както е посочено в Раздел 2) или нямате валидно разрешително да действате от името на юридическо лице), или сте временно или за неопределен срок нямате право да използвате нашите уебсайтове, услуги, приложения или инструменти; да давате профила си в Платформата/Приложението на някакви други лица; да заобикаляте някакви технически мерки, които използваме за предоставяне на Услугата. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от Условията за обслужване по основателни причини. В случай на актуализиране на Условията за обслужване, ще ви уведомим по имейл или ще публикуваме преразгледаните условия в Платформата и Приложението. Ще добавяме и актуализираме ръководствата за потребители на английски и руски език.