Menu

Suhtle eksperdiga Suhtle eksperdiga

Privaatsuspoliitika

Carsleep OÜ (11883706) töötleb isikuandmeid Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide alusel (EL
isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679) tema poolt pakutavate teenuste osutamise ja
teenuste osutamisest tulenevate muude olukordade lahendamise eesmärgil.
Andmete vastutav töötleja on Carsleep OÜ (11883706) aadressiga Harju maakond, Tallinn,
Kesklinna linnaosa, J.Poska tn 5, 10121.
Edastades Carsleep OÜ`le enda andmeid lepingu sõlmimiseks, pakutavate teenuste
kasutamiseks, sealhulgas e-teeninduses ja mobiilirakenduse keskkonna kasutamisel
eeldame, et isik on tutvunud Carsleep OÜ privaatsuspoliitika põhimõtetega.
Isikuandmeid töödeldakse õiguslikel alusetel kliendi ja Carsleep OÜ vahel sõlmitud lepingu
täitmiseks, Carsleep OÜ õigustatud huvi olemasolul või kooskõlas isikult andmete
töötlemiseks saadud nõusolekuga.
Töötleme isikuandmeid Privaatsuspoliitika põhimõtete kohasel viisil ja üksnes eesmärgil
milleks andmed on kogutud ning eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses.
Isikuandmete töötlemisel austatakse privaatsust ja juhindudes kehtestatud andmete
töötlemise reeglitest rakendatakse vajalikke turvameetmeid, et tagada andmete kaitstus ja
konfidentsiaalsus.
Carsleep OÜ säilitab isikuandmeid isiku tuvastamist võimaldaval kujul vaid niikaua kui on
vajalik nende kasutamise eesmärgi saavutamiseks või õigusaktis ettenähtud tähtajani.
Isikul on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on Carsleep OÜ kasutuses, nõuda
isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, ülekandmist mõnele muule
andmetöötlejale ning esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes. Selleks tuleb
pööduda digitaalselt allkirjastatud taotlusega Carsleep OÜ poole aadressil 
Carsleep OÜ võib keelduda isikuandmete otse ülekandmisest mõnele muule
andmetöötlejale kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Carsleep OÜ hinnangul
turvaline.
Seadusest tulenevalt võib Carsleep OÜ vajadusel anda oma rikutud või vaidlustatud õiguste
kaitsmiseks ja/või võlanõudmiseks andmete kasutamise õiguse oma koostööpartneritest
volitatud töötlejatele (inkassoettevõtted, lepingulised esindajad, arveldus-, maksehäire- ja
muid teenuseid osutavad isikud), kellel on õigus kasutada andmeid üksnes Carsleep OÜ
poolt määratud konkreetse toimingu tegemiseks ning selleks sõlmitud
konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel.
Isikul on õigus oma privaatsusõiguste kaitseks pöörduda Carsleep OÜ, Andmekaitse
Inspektsiooni või kohtu poole.