Menu

Suhtle eksperdiga Suhtle eksperdiga

Tingimused

KASUTUSTINGIMUSED KLIENTIDELE

Carsleep OÜ on Eesti seaduste alusel asutatud ja tegutsev äriühing, registrikood 11883706, asukoht Poska 5, 10147 Tallinn (edaspidi: Carsleep ehk meie), mis osutab teenust (edaspidi: teenus), mille abil kliendid (edaspidi: klient ehk teie) saate hallata sõiduki parkimist ja kasutada lisateenuseid ning parklakäitajad (edaspidi: partnerid) saavad osutada parkimisteenuseid.

Carsleepi teenus on kättesaadav Carsleepi veebisaidil https://carsleep.info/, https://carsleep.eu või https://carsleep.ru oleva platvormi (edaspidi ühiselt: platvorm) ning Google Play ja AppStore’i kaudu allalaaditava mobiilirakenduse (edaspidi: äpp) kaudu.

Platvormi ja äpi kaudu saate hallata sõiduki parkimist kõigis linnades, kus Carsleepi teenus on kättesaadav, ning kõigis partnerite käitatavates parklates ja aladel (edaspidi: parkimisteenus). Peale parkimisteenuse saate platvormi või äpi kaudu tellida ka muid parkimisega seotud teenuseid (edaspidi: lisateenused).

Käesolevate kasutustingimuste aktsepteerimise ja teenuse kasutamisega kinnitate, et olete kasutustingimused hoolikalt läbi lugenud ja neist aru saanud ning kohustute neid ning siin viidatud tingimusi ja põhimõtteid järgima. Pärast teiepoolset aktsepteerimist moodustavad need teie ja meie vahelise õiguslikult siduva lepingu teenuse kasutamiseks (edaspidi: leping).

 

TEENUSE KASUTAMINE

Teenust saavad kasutada üksnes registreeritud kasutajad. Kasutaja saab registreeritud kasutajaks, kui ta esitab platvormi või äpi kaudu registreerimisavalduse ja aktsepteerib kasutustingimused. Seda tehes kinnitate, et teie esitatud registreerimisandmed on õiged, täpsed ja täielikud ning te nõustute kasutama teenust ja platvormi/äppi kooskõlas nende kasutustingimustega.

Lepingu sõlmimiseks peate olema täielikult teovõimeline. Kui tegutsete juriidilise isiku nimel (keda käsitletakse kliendina), peab see juriidiline isik olema nõuetekohaselt asutatud ja täielikult õigus- ja teovõimeline. Juriidilise isiku nimel tegutsedes kinnitate, et teil on täielik volitus selle juriidilise isiku nimel lepingut sõlmida.

Registreerimise käigus küsitakse teilt järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress või mobiiltelefoni number, sõiduki(te) registreerimisnumber (-numbrid) ja makseandmed. Kui loote konto juriidilisele isikule, palutakse teil esitada ka järgmised andmed juriidilise isiku kohta: Carsleep OÜ.

Teenuse kasutamisel võidakse teilt nõuda, et aktiveeriksite oma mobiiltelefonis asukohale juurdepääsu lubamise funktsiooni.

Kui tegutsete juriidilise isiku nimel, kes kasutab teenust ärikliendina, olete ainuvastutav nende sõidukite lisamise eest, mille parkimise eest ärikliendilt tasu võetakse.

Jätame endale õiguse igal ajal omal äranägemisel teie registreerimisavaldus tagasi lükata või teie kasutajakonto deaktiveerida, ilma et peaksime oma otsust põhjendama.

Leping jõustub kasutustingimuste aktsepteerimise hetkel. Kahtluste vältimiseks olgu öeldud, et te ei tohi platvormi/äppi kasutada enne, kui olete kasutustingimused aktsepteerinud.

Kasutustingimusi aktsepteerides mõistate, et on keelatud:

kasutada teenust või selle sisu ebaseaduslikul eesmärgil;

ärgitada teisi ebaseaduslikule tegevusele või osaleda ebaseaduslikus tegevuses;

rikkuda rahvusvahelisi või kohalikke eeskirju ja seadusi;

ahistada, väärkasutada, kahjustada, laimata, häbistada, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usuliste veendumuste, rassilise või etnilise päritolu, vanuse, rahvuse või puude alusel;

esitada vale- või eksitavaid andmeid;

laadida üles või edastada viirusi või muud liiki ründekoode, mida kasutatakse või saab kasutada viisil, mis mõjutab teenuse, platvormi ja äpi funktsionaalsust või tööd;

saata rämpsposti, tegeleda andmepüügi, andmelõikuse või andmete väljapetmisega, kasutada ämblikprogramme ja nn roomajaid või kopeerida andmeid;

kasutada teenust kõlblusvastasel eesmärgil;

häirida teenuse või mis tahes sellega seotud veebisaidi või muu veebisaidi või interneti turvaelemente;

kasutada teenust, kui te ei saa sõlmida juriidiliselt siduvat lepingut (näiteks kui te olete jaotise 2 mõistes alaealine või teil ei ole kehtivat volitust juriidilise isiku nimel tegutsemiseks) või kui teil ajutiselt või tähtajatult ei lubata meie saite, teenuseid, rakendusi või töövahendeid kasutada;

edastada oma platvormi/äpi kasutajakontot kolmandatele isikutele;

hoida kõrvale tehnilistest meetmetest, mida me kasutame teenuse osutamiseks.

Jätame endale õiguse objektiivsel põhjusel ajakohastada, muuta või asendada kasutustingimuste mis tahes osa. Kasutustingimuste ajakohastamisest teavitame teid e-posti teel või läbivaadatud tingimuste platvormil ja äpis avaldamise teel.

Lisame eesti- ja ingliskeelse kasutusõpetuse, milles on üksikasjalikult selgitatud kasutajate registreerimise tehnilisi samme ning platvormi ja äpi funktsioonide kasutamist, ning tagame selle kasutusõpetuse ajakohasuse.

 

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED TEENUSE KASUTAMISEL

Kasutustingimuste kohaselt antakse teile siin reguleeritud piiratud, loovutamatu, mitteeksklusiivne litsents teenuse, platvormi ja äpi kasutamiseks. Te mõistate ja nõustute, et meie ja/või meie kolmandatest isikutest partnerid oleme platvormi ja äpi ainuomanikud ja -käitajad. Te mõistate, et teenuse kasutamine ei anna teile platvormi ega äpi sisu omandiõigust. Te ei tohi teenuse osutamise raames teile võimaldatud tarkvara välja liisida ega üürile anda ega seda taaskasutada.

Te vastutate selle eest, et kõik andmed, mis te registreerimise käigus esitate, on asjakohased ja täpsed. Te mõistate, et vead esitatud andmetes võivad põhjustada probleeme teie teenuse kasutamise õiguse kontrollimises. Ühelgi juhul ei vastuta me vigaste registreerimisandmete eest. Muudatuste korral kohustute tegema esitatud andmetes vajalikke parandusi.

Te mõistate ja nõustute, et vastutate oma kasutajanime ja salasõna konfidentsiaalsena hoidmise eest. Kõik platvormil ja äpis konkreetse kasutajanime ja salasõna abil tehtud toimingud loetakse selle kasutaja toiminguteks, kellele asjaomane kasutajanimi ja salasõna Carsleepile teadaolevalt kuuluvad. Peate meid viivitamata teavitama, kui arvate, et teie konto turvalisus on ohus.

Te tagate, et teenusega seotud maksekaart on kehtiv, see ei ole blokeeritud ja kaardiga seotud kontol on piisavalt raha.

 

PARKIMISTEENUS

Platvorm ja äpp võimaldavad teil kasutada parkimisteenust.

Parkimisteenuse abil saate parkida oma sõiduki(d) parklatesse ja aladele (edaspidi: parklad), mida käitavad meie partnerid. Parklad, kus parkimisteenust osutatakse, on tähistatud Carsleepi märkide või muude Carsleepi tähistega. Meie partnerite ja parklate ajakohastatud loetelu on avaldatud platvormil ja äpis.

Te tunnistate ja mõistate, et parkimisteenust osutavad ja parklaid käitavad partnerid, kes on iseseisvad teenuseosutajad ning kellel on õigus kehtestada oma parkimiseeskirju ja -tasusid. Selguse huvides olgu öeldud, et Carsleep ei osuta parkimisteenust.

Parkimisteenust kasutades kohustute järgima kehtivaid seadusi ja eeskirju ning iga partneri kehtestatud reegleid. Te ei tohi parkida oma sõidukit partneri parklasse, kui te ei aktsepteeri partneri kehtestatud ja/või kehtivast õigusest tulenevaid reegleid. Parkimisteenuse aktiveerimisel platvormi või äpi kaudu (vajutades nuppu „Alusta parkimist“) muutuvad konkreetses parklas partneri kehtestatud kasutustingimused (nt parkimistasu, ajapiirangud, sõidukiliikide piirang jms) teie suhtes siduvaks.

Platvorm ja äpp muudavad parkimisteenuse kasutamise teie jaoks väga lihtsaks. Platvormi või äpi kaudu saate alustada, lõpetada ja pikendada oma sõiduki parkimist. Parkimisteenust saab kasutada ka erilubadega parkimisel (nt elukoha parkimisluba), juhul kui asjaomase parkla käitaja on meie partner ja aktsepteerib selliseid erilube. Kui te soovite kasutada parkimisteenust eriloaga parkimiseks, peate tagama, et teil on olemas asjaomase ametiasutuse väljastatud kehtiv luba ja parkla, kus te soovite oma sõidukit parkida, aktsepteerib seda luba.

Parkimisteenust kasutades saate oma sõiduki parkimist alustada platvormi või äpi kaudu. Parkimise alustamisel tuleb teil valida parklakood. Kui kasutate äpis olevat asukoha määramise funktsiooni, ütleb äpp teile parklakoodi ette. Vastutus õige parklakoodi sisestamise eest lasub täielikult teil, st see peab vastama parklale, kus te soovite oma sõidukit parkida. Seepärast veenduge enne parkimise alustamist, et äpis automaatselt pakutav parklakood on õige. Carsleep ei vastuta, kui te alustate parkimist vale parklakoodiga või esitate valed parkimisandmed.

Kui parkimist on õigesti alustatud, saate platvormi või äpi kaudu automaatse kinnituse.

Parkimisteenust kasutades tõendate oma parkimisõigust kooskõlas tingimustega, mille asjaomane partner on sellele parklale kehtestanud (nt asetades pargitud sõiduki esiaknale elukoha parkimisloa).

Teie sõiduki parkimise saab lõpetada platvormi või äpi kaudu käsitsi või määratud ajavahemiku lõppemisel automaatselt. Teie vastutate alustatud parkimise õigeaegse lõpetamise või vajaduse järgi pikendamise eest.

 

PARKIMISTRAHVID

Te mõistate ja tunnistate, et vastutate täielikult ebaõige parkimise ja parkimise eest tasumisega seotud trahvide maksmise eest. Parkimiseeskirjade rikkumine on teie ja partneri vaheline asi.

Partnerid võivad teid parkimistrahvidest teavitada platvormi ja äpi kaudu. Platvormil või äpis näete teile määratud trahve ja nende määramise asjaolusid, saate esitada partnerile trahvide kohta vastuväiteid ning kui teil vastuväiteid ei ole, siis trahve maksta.

Kui me ei ole sõnaselgelt osutanud teisiti, ei osale Carsleep trahvide määramises, käitlemises, vaidlustamises ega täitmisele pööramises.

LISATEENUSED

Platvormi kaudu saate taotleda ka parkimise eriluba (taotleda soodushinda või maksmisest vabastamist, taotleda puudega inimese parkimiskaarti jms). Selleks peate esitama meie või asjaomase ametiasutuse nõutavad andmed ja dokumendid.

Kuna kõiki lube väljastavad ametiasutused või partnerid, ei saa me tagada, et meie teenuse kaudu esitatud taotlused rahuldatakse.

Lubade saamiseks võidakse teilt nõuda lisadokumente ja -toiminguid olenevalt riigis kehtivatest võimalikest lisanõuetest.

 

TASUD JA MAKSMINE

Platvormi ja äpi kaudu saate kasutada parkimisteenuse eri pakette või ühekordset parkimist. Parkimisteenuste pakettide hinna määrab parklat käitav partner. Ühekordsel parkimisel võidakse rakendada kindlat summat või ajatasu olenevalt partneri kehtestatud reeglitest konkreetses parklas. Teave tasu suuruse ja arvestamise tingimuste kohta esitatakse platvormil või äpis enne parkimise alustamist. Soovitame tungivalt teil enne sõiduki parkimist tingimuste ja tasumääradega tutvuda.

Kõik meilt taotletavad lisateenused on tasulised ja nende hind on määratud hinnakirjas. Lisateenuse tasu ei sisalda riigilõive ega makse (kui neid kohaldatakse). Kui lisateenuse osutamise käigus vajalikud toimingud eeldavad riigilõivu või maksu tasumist, teavitame teid sellest ette.

Te mõistate ja tunnistate, et parkimisteenuse tasud (paketi või ühekordse parkimise tasu) kehtestab partner, kellel on õigus tasusid aeg-ajalt muuta, ilma et ta oleks kohustatud muudatust põhjendama. Kõik partnerite parkimisteenuste kehtivad hinnad on avaldatud platvormil ja äpis. Hindu ei muudeta parkimisteenuse kasutamise ajal. Te nõustute ka sellega, et meie kehtestatud lisateenuste hinnad võivad aeg-ajalt muutuda.

Parkimisteenuse tasu kogume partnerite nimel ja kanname seejärel partneritele üle. Meile makstes täidate parkimise eest tasumise kohustuse partneri ees, mis muu hulgas tähendab, et teie võlg partnerile parkimisteenuste eest on tasutud, kui teie makse parkimisteenuse eest on meile laekunud.

Maksed parkimis- ja lisateenuste eest tehakse maksekaartidega (deebet- ja krediitkaart). Maksmiseks esitate oma maksekaardi andmed (kaardiomaniku nimi, e-posti aadress, aadress ja arve esitamise andmed maksetehingute turvaeeskirjade täitmiseks) ja volituse maksekaardi debiteerimiseks parkimisteenuse kasutamisel meie litsentseeritud teenuseosutajale, kellel on õigus algatada ja aktsepteerida teie maksekaardiga tehtavaid maksetehinguid (vastuvõtja). Vastuvõtja otsustab, mis liiki maksekaarte ta aktsepteerib (Visa, Mastercard, Maestro jt). Maksekaardi andmeid kontrollitakse igal edasisel parkimisteenuse taotlemisel ja kui maksekaardi kontrollimine ebaõnnestub, siis keeldutakse parkimisteenuse osutamisest. Maksekaardi andmeid esitades kinnitate sõnaselgelt, et maksekaart kuulub teile ja teil on täielik õigus seda kasutada. Carsleep, vastuvõtja ja partnerid ei vastuta, kui see kinnitus osutub valeks.

Arvutame parkimisteenuse eest tasutava summa, lähtudes tariifidest, mille partnerid on igas parklas kehtestanud ning mis on avaldatud platvormil ja äpis, ning teie sõiduki tegelikust parkimisajast. Arvestatud parkimistasu võetakse teie maksekaardilt, kui olete parkimise lõpetanud, ja kantakse üle Carsleepi maksekontole. Carsleepil on õigus koguda parkimistasusid tagantjärele, kui täitub kokkuleppeline piirsumma 10 eurot, või võla tekkimisest 30 päeva jooksul, olenemata tasutavast summast.

Te tagate, et teie esitatud maksekaardil on kasutatud parkimisteenuste eest tasumiseks alati piisavalt raha. Kui teie kaardil ei ole piisavalt raha, võib partner või Carsleep (kui meil on partneri asjakohane volitus) parkimisteenustega seotud võla teilt sisse nõuda kas ametiasutuste või inkassofirma kaudu. Kõik võla sissenõudmise kulud kannate teie.

Parkimistasude maksmisel tekkinud vigadega seotud kaebusi käsitletakse ja nende üle otsustatakse dialoogis asjaomase partneriga. Kui kaebus kinnitatakse, hüvitab partner teile viivitamata asjakohase summa. Teil ei ole sel juhul õigust saada intressi.

 

KLIENDITUGI JA KONTAKTANDMED

Osutame teile kliendituge e-posti teel, et aidata tehnilistes küsimustes, mis teil võivad teenuse kasutamisel tekkida (tugiteenus). Võite igal ajal abi küsida, saates meile e-kirja aadressil ja kirjeldades üksikasjalikult oma küsimust ja/või probleemi.

Tugiteenus on saadaval esmaspäevast reedeni kell 10–16 (UTC +02:00), välja arvatud Eesti riigipühadel. Püüame teie tugiteenuse taotlusele vastata esimesel võimalusel.

Edastame teile kõik teated kirjalikult e-posti teel, platvormi või äpi kaudu. Kinnitate, et teadete sel moel edastamine on piisav, ja loobute sõnaselgelt oma õigusest saada teateid üheski muus vormis. Peate tagama, et teie kontaktandmed, mille olete meile esitanud, on alati kehtivad ja toimivad. Vastasel juhul peate oma kontaktandmeid viivitamata parandama.

 

 VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE

Avaldame sõnaselgelt, et platvormi ja äppi kasutatakse üksnes partnerite parkimisteenuse osutamise korraldusvahendina, mitte parkimisteenuste osutamiseks. Me ei vastuta parkimisteenuse eest. Eespool öeldut arvesse võttes vastutate täielikult kehtivate parkimiseeskirjade, sealhulgas partneri kehtestatud ja konkreetses parklas kehtivate tingimuste täitmise eest. Kui teil on parkimisteenuseid puudutavaid kaebusi, tuleb teil alati kõigepealt ühendust võtta asjaomase parkla käitajaga (partneriga).

Carsleep ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud:

teie süü või hooletuse tõttu, sh kui olete sõidukist lahkunud enne, kui parkimine on nõuetekohaselt alustatud või lõpetatud, kui olete parkimist alustanud vale parkimiskoodiga või esitanud parkimise alustamiseks ebaõiged andmed;

seetõttu, et olete parkinud sõiduki kehtivaid seadusi, eeskirju ja/või partneri kehtestatud ja asjaomases parklas kehtivaid tingimusi rikkudes;

teenuse, platvormi või äpi töö katkestuse, lõppemise, peatamise või muul põhjusel kättesaamatuse tõttu. Kahtluste vältimiseks olgu öeldud, et me ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud teie enda seadme või internetiühendusega seotud viga, sh aku tühjenemisest põhjustatud kahju;

parkimisteenuse tühistamisest seetõttu, et parkimisaeg on ületanud parkla käitaja kehtestatud ajapiirangut ja te ei ole parkimisaega nõuetekohaselt pikendanud;

teie sõidukile ajal, mil sõiduk on pargitud partneri parklasse;

programmivigade, viiruste, Trooja hobuste vms tõttu, mis võivad teenusesse, platvormi või äppi või nende kaudu levida;

sisu või andmete kustutamisest, laostusest või salvestamise ebaõnnestumisest;

sisselogimismandaadi avaldamisest, kaotamisest või loata kasutamisest seetõttu, et te ei hoidnud seda konfidentsiaalsena;

sisselogimismandaadi ja/või teenuse loata kasutamisest;

teenuse kasutamiseks kasutatavate tehnoloogiate ühildamatusest, nt kui teenuse teatavad võimalused, funktsioonid, osad või elemendid on mõeldud kasutamiseks personaal- või sülearvutis ega toimi äpis.

Teenus ning kogu platvormi/äpi kaudu pakutav sisu, teenused ja funktsioonid tehakse kättesaadavaks sellisena, nagu need on, ilma ühegi otsese ega kaudse garantiita. Me välistame igasugused garantiid kogu ulatuses, mil see on lubatud kehtiva õigusega. Me ei garanteeri, et teenus, platvorm ja äpp ühilduvad teie mis tahes riist- ja tarkvaraga; et need on saadaval kogu aeg või mis tahes konkreetsel ajal; et need toimivad katkestusteta, turvaliselt või veatult; et need sobivad teie nõudmistega või on vabad viirustest, vahelesegamistest, häkkimisest või muust turvalisusse sekkumisest.

Olenemata eespool öeldust, ei ületa meie rahaline vastutus teie ees lepingu ühegi rikkumise korral 25 eurot. Teil on õigus nõuda kahjutasu üksnes juhul, kui me oleme lepingut rikkunud tahtlikult. Me ei vastuta partnerite tegevuse ega tegevusetuse eest, samuti teile või teie sõidukile partneri parklas tekkinud kahju eest.

Te nõustute hüvitama kogu meile, meie sidusettevõtetele ja nende esindajatele tekkinud kahju ning tagama kogu sellise kahju hüvitamise iga nõude, kulu, kahju, vastutuse ja kulutuste korral (seahulgas advokaaditasud), mis otseselt või kaudselt tuleneb lepingu või kohaldatavate õigusnormide teiepoolsest rikkumisest.

Me ei vastuta millegi eest, mis tuleneb sündmustest, mille üle meil ei ole mõistlikku kontrolli (vääramatu jõud), muu hulgas loodusõnnetused, torm, tulekahju, maavärin, plahvatus, üleujutus, sõda, ülestõus, mäss, terrorism, kuritegevus, tööjõupuudus ja streigid, töösulg või muud kollektiivsed algatused, embargod, ilmastiku- ja kliimatingimused, kolmanda isiku poolne rikkumine või kohustuse täitmata jätmine, elektrikatkestus, konfiskeerimine ning mis tahes valitsuse või riigiasutuse poolsed meetmed või meetmete võtmise ähvardus.

 

LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

Leping jõustub selle aktsepteerimisel ja kehtib tähtajatult.

Võite lepingu igal ajal ühepoolselt ja põhjendust esitamata lõpetada, kustutades oma kasutajakonto platvormilt või äpist. Lepingu lõpetamine ei mõjuta nõudeid ega kohustusi, mis tekkisid enne lõpetamist.

Meil on õigus leping kohe lõpetada ja tühistada teie juurdepääs teenusele, saates teile e-posti teel erakorralise lõpetamise teate, kui i) te olete oluliselt rikkunud kasutustingimuste mis tahes nõuet ega ole rikkumist meie antud tähtaja jooksul heastanud (eeldusel, et heastamine on meie arvates võimalik ja mõistlik); ii) te ei ole täitnud kasutustingimustest tulenevat maksekohustust või ei ole ühendanud teenusega kehtivat maksekaarti; iii) teil ei ole õigust või volitust meie teenust kasutada; iv) te kasutate teenust viisil, mis rikub lepingut või võib kahjustada meid või kolmandaid isikuid; v) te olete korduvalt parkinud oma sõiduki kehtivaid seadusi, eeskirju ja/või asjaomase partneri kehtestatud reegleid rikkudes või vi) te olete esitanud ebaõigeid, mittetäielikke või eksitavaid andmeid. Peale selle võime lepingu kohe lõpetada ja teie juurdepääsu teenusele tühistada, saates teile e-postiga erakorralise lõpetamise teate, kui seda mis tahes põhjusel nõuab seadus või mõni ametiasutus. Pärast lepingu lõpetamist on meil õigus teie konto ja kõik selle andmed kustutada.

 

KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Lepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi. Vastuolu korral Eesti Vabariigi seadustes ja selle riigi imperatiivsetes sätetes, kus te teenust kasutate, lähtutakse viimastest.

Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi Harju Maakohtus. Kui olete tarbija, esitatakse vaidlus lahendamiseks kaitsja elukohariigi pädevasse kohtusse või tarbija valikul tema elukohariigi pädevasse kohtusse või asjaomases jurisdiktsioonis tarbijavaidluste lahendamiseks asutatud muule pädevale asutusele (sealhulgas Euroopa veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm, mida võib kasutada vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks: http://ec.europa.eu/odr).

MUUD SÄTTED

Kui lepingu mis tahes säte või tingimus osutub mis tahes põhjusel osaliselt või täielikult kehtetuks, täitmisele pööramatuks või ebaseaduslikuks, pööratakse see täitmisele suurimas lubatud ulatuses. See ei mõjuta ülejäänud sätete ja tingimuste ega nende osade kehtivust ja täitmisele pööratavust. Lepingupooled asendavad sellise sätte täitmisele pööratava sättega, mis on oma eesmärgi ja majandusliku mõju poolest ligilähedane esialgsele sättele.

Pealkirjad on üksnes lepingu sisu jälgimise hõlbustamiseks ega mõjuta lepingu sisu ega sätete tõlgendamist.

Kui me ei teosta mõnd lepingust tulenevat õigust või ei pööra täitmisele mõnd lepingusätet, ei tähenda see sellisest õigusest või lepingusätte täitmisele pööramisest loobumist tulevikus.